Основна школа "Бранислав Нушић" Смедерево
О школи
Настава
Документација
Претрага
Унесите појам који тражите:

Основна школа "Бранислав Нушић" Смедерево / skolanusic@gmail.com
Општа акта школе

:: Увод - Школски развојни план 2017-2022.
:: Школски развојни план 2017-2022.
:: Извештај о реализацији Акционог плана 2021-2022.
:: Годишњи план рада школе за школску 2021-22.
:: Анекс школског програма 2021-22.
:: Статут Школе
:: Правилник о унутрашњој организацији рада Школе
:: Правила понашања у Школи
:: Пословник о раду Школског одбора
:: Пословник о раду Савета родитеља
:: Правилник о раду
:: Правилник о организацији и систематизацији
:: Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

:: Посебни протокол за заштиту деце
:: Превенција дигиталног насиља
:: Приручник за родитеље: Шта је данас било у школи
:: Закон о основама система образовања и васпитања
:: Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању